LLGC Datganiad i’r Wasg: Gwedd newydd i hen fapiau degwm /NLW Press R…

Diolch yn fawr i’m nghefnder Stuart Davies. many thanks to my cousin Stuart Davies. It would be very interesting to see whether these maps give any information on the Ynys Cedwyn and Garth Awbrey lines. “Awbrey Dominion and Decline” is starting to be read off http://www.aias.us.

In a message dated 07/07/2017 21:00:04 GMT Daylight Time, writes:

I have only tried Glyntawe so far and there is a lot of interesting info there.

Stuart Davies

From: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Sent: Friday, July 7, 2017 1:10 PM
To: wsd@axenus.plus.com
Subject: LLGC Datganiad i’r Wasg: Gwedd newydd i hen fapiau degwm /NLW Press Release: Tithe maps of given new lease of life

icon_envelope.png

Gwedd newydd i hen fapiau degwm

Tithe maps of Wales given new lease of life

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth yn falch o gyflwyno Lleoedd Cymru, sef platfform ar-lein newydd a fydd yn caniatáu i ddefnyddwyr chwilio ei chasgliadau’n ddaearyddol. Y casgliad cyntaf i fod ar gael fydd Mapiau Degwm Cymru.

Mae Mapiau Degwm Cymru a grëwyd rhwng 1830 a 1850 yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth i haneswyr teulu a lleol, ac i unrhyw un sydd â diddordeb mewn mapiau yn hanes Cymru ac mae’n dangos sut mae tirwedd Cymru wedi newid yn ystod y 200 mlynedd diwethaf.

Am y tro cyntaf, byddwch yn gallu chwilio a phori tua 1,200 o fapiau degwm a thros 30,000 o dudalennau o ddogfennau mynegai sydd wedi cael eu digido, trawsgrifio a geo-gyfeirio drwy brosiect Cynefin a ariannwyd gan CDL.

Meddai Linda Tomos, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

“Mae’r hyn sydd wedi’i gyflawni yma gan y Llyfrgell a’i phartneriaid yn rhyfeddol a bydd yr adnodd pwysig a chyfoethog hwn yn rhoi budd i gynulleidfa eang o ddefnyddwyr. Mae blaengaredd a datblygiad yn bwysig i ni a bydd y platfform newydd hwn yn ein helpu i geisio sicrhau fod y Llyfrgell ar y blaen wrth ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i gynnig mynediad am ddim i’n casgliadau ar gyfer pleser, addysg ac ymchwil.”

Ar wefan Lleoedd Cymru gallwch chwilio am bobl, plwyfi, caeau ac enwau cartrefi a gweld eich canlyniadau ar loeren fodern neu fap OS 1880. Gallwch hefyd bori drwy’r mapiau degwm a’r dogfennau mynegai drwy ddewis lleoedd o Gazeteer fydd wedyn yn arddangos y canlyniadau ar ryngwyneb map.

Un o uchafbwyntiau Lleoedd Cymru yw’r gallu i weld Cymru gyfan fel haenen wedi ei gwau. Mae hyn yn golygu y gallwch chwi bori drwy’r mapiau a chroesi ffiniau plwyf . Gallwch hefyd ddewis i weld ffiniau pob map a’u henwau.

Mae’r Llyfrgell yn gobeithio datblygu’r wefan yn y dyfodol, gan ychwanegu casgliadau pellach fel y gellir eu gweld ar wahanol haenau o fap, a fydd yn caniatáu i’n defnyddwyr i gymharu a chyferbynnu casgliadau gwahanol, ac agor meysydd newydd o waith ymchwil.

Gwybodaeth Bellach:
Elin-Hâf 01970 632471 neu post@llgc.org.uk

Nodiadau ar gyfer golygyddion
• Roedd y Prosiect Cynefin yn brosiect torfoli a ariannwyd gan CDL, i atgyweirio a digido mapiau degwm Cymru. Roedd hyn yn cynnwys mapiau o LlGC a sefydliadau allanol eraill.

• Cynhyrchwyd mapiau degwm rhwng 1838 a 1850 yn dilyn Deddf Cymudo’r Degwm 1836, fel rhan o’r broses o sicrhau fod pob degwm yn cael eu talu gydag arian yn hytrach na chynnyrch. Mae’r mapiau hyn yn cwmpasu 95% o Gymru a nhw yw’r mapiau mwyaf manwl o’u hamser.

• Rheolwyd Prosiect Cynefin gan Archifau Cymru sydd yn cynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Casgliad y Werin Cymru. Cafodd mwyafrif y prosiect ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri gyda chefnogaeth gan adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Archifau Cymru.

The National Library of Wales, Aberystwyth is excited to present Places of Wales, a new online platform for people to search for places in its collections. The first collection to be made available is the Tithe Maps of Wales.

Produced between 1830 and 1850, tithe maps are a fantastic source of information to family and local historians, and to anyone who’s ever wondered how the Welsh landscape has changed over the last 200 years.

For the first time ever, you’ll be able to search and browse approximately 1,200 tithe maps and over 30,000 pages of digitised, descriptions of farms and villages funded by the HLF Cynefin project.

Linda Tomos, Chief Executive and Librarian, The National Library of Wales said:

“What has been achieved here by the Library and its partners is quite remarkable and this incredible resource will benefit everyone who’s interested in the places where they live and work. Innovation and growth is important to us and this new platform ensures that the Library remains at the cutting edge of using technology to provide free access to our collections for pleasure, learning and research.”

On Places of Wales you will be able to search for people, parishes, field and homesteads and see your results on a modern satellite or 1880 OS map. You can also browse through the tithe maps and index documents by selecting places from a gazeteer which will then display the results on a map interface.

One of the highlights of Places of Wales is the ability to see the whole of Wales as a one enormous joined map. This means that you can browse the maps and cross from one parish to another. You can also select to see the boundaries of each map and their names.

The Library intends to develop the website into the future, adding further collections so that they can be viewed on different map layers, and allowing our users to compare and contrast different collections and develop new areas for research.

Further Information:
Elin-Hâf 01970 632471 or post@llgc.org.uk

Notes for editors:
• The Cynefin Project was a crowdsourcing project funded by HLF, to repair and digitise the tithe maps of Wales. This included both maps from NLW and other external institutions

Tithe maps were produced between 1838 and 1850 following the Tithe Commutation Act of 1836 as part of the process of ensuring that all tithes were paid with money rather than produce. These maps cover 95% of Wales and are the most detailed maps of their time.

• The Cynefin project was run by a partnership led by Archives Wales, and also includes the National Library of Wales and People’s Collection Wales. Most of the funding was provided by the Heritage Lottery Fund but there was support also from The Welsh Government’s Museums, Archives and Libraries Division, the National Library of Wales and Archives Wales.

http://llgc.us13.list-manage1.com/track/click?u=8dd656bdad19f96df954344e5&id=2f6bd69314&e=b017f820a8 Share / Rhannwch
http://llgc.us13.list-manage.com/track/click?u=8dd656bdad19f96df954344e5&id=f9fabe163b&e=b017f820a8 Tweet / Trydarwch
http://us13.forward-to-friend.com/forward?u=8dd656bdad19f96df954344e5&id=44bb10ea54&e=b017f820a8 Forward / Gyrrwch Ymlaen
Hawlfraint/ Copyright © 2017 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, All rights reserved.

Eisiau newid y ffordd rydych yn derbyn yr ebyst yma?
Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau neu ddileu eich tanysgrifiad

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

This email was sent to wsd@axenus.plus.com
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Llyfrgell Genedlaethol Cymru · Penglais · Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BU · United Kingdomhttp://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=8dd656bdad19f96df954344e5&afl=1

open.php?u=8dd656bdad19f96df954344e5&id=44bb10ea54&e=b017f820a8


%d bloggers like this: