Datganiad i’r Wasg: Cylchgronau Cymru / NLW: Press Release: We…

Diolch yn fawr, mae hwn yn bwysig ofnadwy. Many thanks to Stuart Davies, this is a very important initiative by Llyfrgell Genedlaethol Cymru / the National Library of Wales, especially as more and more documents are prepared in digital format for scholars all over the world. The website archiving is part of the same initiative. The internationally famous www.aias.us site was constructed from Craig Cefn Parc with invaluable international help of course. It has over 3,500 items. Our other website www.upitec.org has a similar number of items. Combined sites www.aias.us and www.upitec.org have attracted over twenty two million hits since 2002. The digital archive of www.aias.us goes back to 2002. Just click on the link at the head of the home page of www.aias.us. Try keywords Elizabeth Portrey, Crime and Punishment or similar.

To: EMyrone@aol.com
Sent: 17/05/2017 16:51:44 GMT Daylight Time
Subj: Fw: LLGC: Datganiad i’r Wasg: Cylchgronau Cymru / NLW: Press Release: Welsh Journals

Interesting new research facility at the NLW. I tried both Christopher ad Elizabeth Portrey and got three references to him and nothing for her. One of his references was a police constable with that name.

Stuart Davies

From: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Sent: Wednesday, May 17, 2017 9:58 AM
To: Subject: LLGC: Datganiad i’r Wasg: Cylchgronau Cymru / NLW: Press Release: Welsh Journals

icon_envelope.png

Golwg newydd i adnodd ymchwil fwyaf Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Fresh new look for the National Library of Wales’ largest research resource

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch i gyhoeddi lansio gwefan newydd Cylchgronau Cymru , ei hadnodd ymchwil mwyaf hyd yn hyn, sy’n rhoi mynediad digidol yn rhad ac am ddim i dros 1.2 miliwn o dudalennau allan o dros 450 o gylchgronau Cymreig. Mae Cylchgronau Cymru yn ychwanegiad gwerthfawr at y portffolio o adnoddau digidol sydd wedi ei sefydlu gan y Llyfrgell ac sy’n parhau i dyfu.

Gan ddarparu mynediad o bell am ddim i gylchgronau amrywiol, Cymraeg a Saesneg eu hiaith, a gyhoeddwyd rhwng 1735 a 2007, mae’r wefan yn caniatáu i ddefnyddwyr chwilio cynnwys y cyfnodolion yn ogystal â phori drwy deitlau a rhifynnau. Mae’r wefan hefyd yn galluogi defnyddwyr i bori fesul blwyddyn a degawd ynghyd â darparu cyswllt at gofnod catalog pob cyfnodolyn.

Mae’r teitlau yn amrywio o fod yn gyhoeddiadau academaidd a gwyddonol i gylchgronau llenyddol a phoblogaidd ac yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau. O archaeoleg i wyddoniaeth, i ddychan gwleidyddol a materion diwinyddol, maent yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth yn ymwneud â Chymru ac sy’n cofnodi hanes deallusol Cymru.

Dywedodd Dr Dafydd Tudur, Rheolwr Adran Mynediad Digidol:

“Mae Cylchgronau Cymru yn cynnwys ein hanes deallusol fel cenedl. Mae’n ffenestr unigryw i’r ffordd rydyn ni wedi deall a dehongli ein hunain a’r byd o’n cwmpas dros gyfnod o dros bron i dair canrif.”

P’un ai am ddod o hyd i hen ryseitiau eich mam-gu ydych chi neu gasglu gwybodaeth ar gyfer eich gwaith academaidd, mae Cylchgronau Cymru yn adnodd amhrisiadwy ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes Cymru, fel y mae rhai o’n defnyddwyr wedi darganfod:

Yn ôl un defnyddiwr mae’r wefan yn “Edrych yn wych! Bydd yn adnodd arbennig iawn i ymchwilwyr ac eraill” ac yn ôl defnyddiwr arall, bydd hon yn “Gwefan wych ar gyfer ysgolion”

Gwybodaeth Bellach:
Elin-Hâf 01970 632471 neu post@llgc.org.uk

Nodiadau:
Mae’r wefan yn cyfuno deunydd wedi’i ddigido fel rhan o brosiect Cylchgronau Cymru’r Ugeinfed Ganrif a ariannwyd gan JISC a’r rhaglen i ddigido papurau newyddion o’r 19 a dechrau’r 20 ganrif gan Llywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd.

Mae Cylchgronau Cymru yn chwaer-wefan Papurau Newydd Cymru, a lansiwyd yn 2013 ac sy’n derbyn bron i hanner miliwn o ymweliadau y flwyddyn.

Mae’r wefan yn cael ei ddatblygu’n barhaus ac mae’r Llyfrgell yn croesawu pob adborth, sy’n gallu cael ei gyflwyno drwy ddilyn y ddolen adborth ar y wefan.

cylchgronau.llyfrgell.cymru

Ymhlith y teitlau ar y wefan mae:

• Tlysau yr Hen Oesoedd (1735): Hwn oedd y cylchgrawn Cymraeg cyntaf, er iddo ond parhau am un rhifyn. Golygwyd y cylchgrawn gan y bardd ac ysgolhaig, Lewis Morris (Llewelyn Ddu o Fôn, 1701-1765).
• Archeologica Cambrensis (1846-1999): Cylchgrawn a gyhoeddwyd yn flynyddol gan Gymdeithas Hynafiaethau Cymru, Roedd yn gylchgrawn ysgolheigaidd archeolegol a hanesyddol a gynhwysai adroddiadau ar gloddiadau, adolygiadau llyfrau, traethodau hanesyddol ynghyd â nodiadau’r Gymdeithas. Roedd yn ffynhonnell werthfawr ar lawysgrifau, achyddiaeth, herodraeth, enwau lleoedd, llên gwerin a llenyddiaeth Cymru.
• Y Gymraes: Cylchgrawn i Ferched Cymru (1850-51): Cylchgrawn misol, Cymraeg ei iaith, i fenywod gafodd ei sefydlu gyda chefnogaeth Augusta Hall, Lady Llanover (1802-1896). Golygwyd y cylchgrawn gan y gweinidog a newyddiadurwr, Evan Jones (Ieuan Gwynedd, 1820-1852). Teitlau cysylltiol: Y Tywysydd a’r Gymraes (1852).
• Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion): mae’r cylchgrawn wedi ei gyhoeddi’n flynyddol ers 1893 (Vol. I) ac mae’n cynnwys traethodau ac adolygiadau hanesyddol a llenyddol.
• Y Cenhadwr Americanaidd (1840-1901): Cylchgrawn misol, Cymraeg ei iaith, sy’n rhoi darlun o fywyd, hunaniaeth a byd-olwg ymsefydlwyr o Gymru a’u disgynyddion yn yr Unol Daleithiau.
• Y Gwyddonydd (1963-1996): Cylchgrawn Cymraeg oedd Y Gwyddonydd yn cynnwys erthyglau, adolygiadau ac eitemau newyddion ar bynciau gwyddonol.

The National Library of Wales is pleased to announce that it has launched the fresh new Welsh Journals website, its largest research resource to date and which allows free digital access to over 1.2 million pages from over 450 Welsh journals. Welsh Journals is a valuable addition to the Library’s established and growing portfolio of digital resources.

Providing free remote access to a variety of Welsh and English language journals published between 1735 and 2007, the website allows users to search the content of the journals as well as browse through titles and editions. The website also enables users to browse by year and decades and also provides a link to the catalogue entry for each journal.

Titles range from academic and scientific publications to literary and popular magazines and relate to a variety of subjects. From archaeology to science, to political satire and theological matters, they contain a wealth of information relating to Wales and which record Wales’ intellectual history.

Dr Dafydd Tudur, Digital Access Section Manager said:

“Welsh Journals contains the nation’s intellectual history. It is a unique window into the way we have understood and interpreted ourselves and the world around us over a period of nearly three centuries.”

Whether you want to find the recipes that your grandmother used or gather information for your academic work, Welsh Journals Online is an invaluable tool for anyone with an interest in Welsh history, as some of our users have discovered:

According to one user the website “Looks great! It will be a very special resource for researchers and others” while another stated that this will be “an excellent website for schools”.

Further Information:
Elin-Hâf 01970 632471 or post@llgc.org.uk

Notes:
The website combines material digitised by the JISC funded Twentieth Century Welsh Journals project and the programme to digitise 19thand early-20th century newspapers and journals, which was funded by Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Welsh Journals Online is a sister-site to Welsh Newspapers Online, which was launched in 2013 and which last year received almost half a million visits.

The website is continually being developed and the Library welcomes all feedback, which can be submitted by clicking the ‘feedback link on the website.

journals.library.wales

Included among the titles on the website are:
• Tlysau yr Hen Oesoedd (1735): This was the first Welsh journal of which only one edition was published. The journal was edited by the poet and scholar, Lewis Morris (Llewelyn Ddu o Fôn, 1701-1765).
• Archeologica Cambrensis (1846-1999): A journal published annually by the Welsh Antiquarian Society. The journal was a scholarly archaeological and historical journal that contained reports on archaeological excavations, book reviews, historical essays, together with Society notes. It was a valuable source on manuscripts, genealogy, heraldry, place names, folklore and Welsh literature
• Y Gymraes: Cylchgrawn i Ferched Cymru (1850-51): A monthly, Welsh language journal for women established with the support of Augusta Hall, Lady Llanover (1802-1896). It was edited by the minister and journalist, Evan Jones (Ieuan Gwynedd, 1820-1852). Associated titles: Y Tywysydd a’r Gymraes (1852).
• Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion): the journal has been published annually from 1893 (Vol. I) and contains historical and literary essays and reviews.
• Y Cenhadwr Americanaidd (1840-1901): A monthly, Welsh language journal that provides information on the lives, identity and world view of Welsh settlers and their descendants in the United States
• Y Gwyddonydd (1963-1996): A Welsh journal that contained articles, reviews and news features relating to scientific subjects.

http://llgc.us13.list-manage.com/track/click?u=8dd656bdad19f96df954344e5&id=6896b3d625&e=b017f820a8 Share / Rhannwch
http://llgc.us13.list-manage.com/track/click?u=8dd656bdad19f96df954344e5&id=c0f91138df&e=b017f820a8 Tweet / Trydarwch
http://us13.forward-to-friend2.com/forward?u=8dd656bdad19f96df954344e5&id=f3afbd07f8&e=b017f820a8 Forward / Gyrrwch Ymlaen
Hawlfraint/ Copyright © 2017 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, All rights reserved.

Eisiau newid y ffordd rydych yn derbyn yr ebyst yma?
Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau neu ddileu eich tanysgrifiad

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

This email was sent to wsd@axenus.plus.com
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Llyfrgell Genedlaethol Cymru · Penglais · Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BU · United Kingdomhttp://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=8dd656bdad19f96df954344e5&afl=1

open.php?u=8dd656bdad19f96df954344e5&id=f3afbd07f8&e=b017f820a8


%d bloggers like this: